Tip lấy chứng chỉ SSL từ Let’s Encrypt mà không cần tắt Nginx hoặc Apache

Để cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt SSL trên server thì bạn có thể sử dụng nhiều cách.

Bạn có thể sử dụng certbot hoặc lego để cài đặt chứng chỉ.

Đa số các ACME client này sẽ cần sử dụng port 80 hoặc 443 để thực hiện xác thực để lấy chứng chỉ.

Và sẽ thường yêu cầu bạn tắt Apache hoặc Nginx. Bằng lệnh service nginx stop hoặc service apache2 stop.

Tuy nhiên mình có một tip nhỏ để bạn thực hiện lấy chứng chỉ ssl hoặc renew chứng chỉ ssl mà không cần phải tắt nginx hoặc apache.

Cài đặt vào giám sát Laravel Queue sử dụng PM2

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thường sử dụng supervisor.d hoặc một số trình giám sát khác để chạy Laravel Queue.

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn thêm một cách khác là dùng pm2 để chạy và giám sát Laravel Queue.

Cài đặt Node.js và NPM trên CentOS và Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt LEMP lên server Linux

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×