Cài đặt vào giám sát Laravel Queue sử dụng PM2

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thường sử dụng supervisor.d hoặc một số trình giám sát khác để chạy Laravel Queue.

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn thêm một cách khác là dùng pm2 để chạy và giám sát Laravel Queue.

1. Cài đặt PM2

PM2 được cài đặt thông qua NPM (Nodejs Package Management). Do đó, yêu cầu đầu tiên là hệ thống phải được cài đặt NPM và Node.js.

Xem lại bài này: Cài đặt Node.js và NPM trên CentOS và Ubuntu nếu server của bạn chưa được cài đặt NPM và NodeJS.

1
sudo npm i -g pm2

2. Cấu hình PM2 để chạy Laravel queue

Tạo file laravel-queue-worker.yml trong thư mục root của project Laravel của bạn với nội dung như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
apps:
- name: laravel-queue-worker
script: artisan
exec_mode: fork
interpreter: php
instances: 1
args:
- queue:work
- --tries=5
- --sleep=1

3. Khởi chạy và giám sát Laravel Queue thông qua PM2

Từ thư mục root của dự án Laravel. Chạy lệnh sau:

1
pm2 start laravel-queue-worker.yml

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

pm2-screenshot.png

4. Xem log và giám sát tiến trình Laravel Queue

Để xem logs trong pm2, bạn chạy lệnh sau:

1
pm2 logs laravel-queue-worker

5. Tự khởi động pm2 khi reboot server

Chạy lệnh sau để cấu hình pm2 tự động khởi động khi bạn reboot server.

1
pm2 startup

Sau đó chạy lệnh pm2 save để lưu các tiến trình hiện tại. Khi bạn reboot server, pm2 sẽ tự khởi động lại các tiến trình này.

1
pm2 save

Chúc các bạn thành công!

Bài lượt dịch từ: How to run and monitor Laravel Queue using PM2

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×