Cài đặt vào giám sát Laravel Queue sử dụng PM2

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thường sử dụng supervisor.d hoặc một số trình giám sát khác để chạy Laravel Queue.

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn thêm một cách khác là dùng pm2 để chạy và giám sát Laravel Queue.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×