NVM - Quản lý nhiều phiên bản Node.js

NVM là gì?

NVM = Node Version Manager. Là công cụ quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cùng một máy tính.

Tại sao lại cần cài đặt NVM?

Ví dụ bạn đang làm việc với nhiều project, mà mỗi project thì lại đang chạy ổn định trên một phiên bản Node.js khác nhau. Project A đang làm chạy ổn định trên Node.js 8, Project B lại đang chạy ổn định trên Node.js 12.

Bạn không thể nào cứ mỗi lần làm project này thì lại phải cài phiên bản Node.js này, làm qua project kia thì cài phiên bản khác. Bạn cũng không thể ép chung tất cả các project cùng lên một phiên bản.

Vì vậy, NVM là câu trả lời cho vấn đề này.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×