Cài đặt LAMP đa phiên bản PHP trên Centos 8

Bài này hướng dẫn cài đặt LAMP lên server Centos 8 với nhiều phiên bản PHP.

Website 1 <=> PHP 5.6
Website 2 <=> PHP 7.1
Website 3 <=> PHP 8.0

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×