Cài đặt FFMpeg trên CentOS 7, CentOS 8

Note lại các bước cài đặt FFMpeg trên CentOS để dùng lại sau này.

Cài đặt Let’s Encrypt SSL trên linux

Trước khi làm theo hướng dẫn, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Tên miền phải được trỏ đến IP của server đang cài đặt.
  • Mặc định Certbot yêu cầu quyền root để truy cập và ghi dữ liệu vào: /etc/letsencrypt, /var/log/letsencrypt, /var/lib/letsencrypt.
  • Ngoài ra, port 80 sẽ được sử dụng trong quá trình xác nhận tên miền để cấp chứng chỉ SSL. Do đó, nếu bạn đang chạy nginx hoặc apache thì cần phải tắt đi trước khi thực hiện.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×