Tip lấy chứng chỉ SSL từ Let’s Encrypt mà không cần tắt Nginx hoặc Apache

Để cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt SSL trên server thì bạn có thể sử dụng nhiều cách.

Bạn có thể sử dụng certbot hoặc lego để cài đặt chứng chỉ.

Đa số các ACME client này sẽ cần sử dụng port 80 hoặc 443 để thực hiện xác thực để lấy chứng chỉ.

Và sẽ thường yêu cầu bạn tắt Apache hoặc Nginx. Bằng lệnh service nginx stop hoặc service apache2 stop.

Tuy nhiên mình có một tip nhỏ để bạn thực hiện lấy chứng chỉ ssl hoặc renew chứng chỉ ssl mà không cần phải tắt nginx hoặc apache.

Cài đặt htop trên CentOS 8

1
2
3
sudo yum -y install epel-release
sudo yum repolist
sudo yum install htop -y

Done!

Cài đặt Node.js và NPM trên CentOS và Ubuntu

Tạo Swap trong Linux

Swap là gì?

Swap là RAM ảo, nó sử dụng ổ đĩa của máy tính làm RAM. Khi hệ thống Linux hết RAM, các tài nguyên không hoạt động sẽ được chuyển sang vùng RAM ảo này để giải phóng bớt tài nguyên của RAM vật lý.

Không gian Swap có thể ở dạng phân vùng vật lý hoặc là tệp swap. Trong hầu hết các trường hợp, khi hệ thống Linux chạy trên máy ảo, nó sẽ không có sẵn phân vùng swap. Vì vậy lựa chọn duy nhất là tạo swap file. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo swap file trên VPS Linux.

Cách tạo Swap File

Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo file Swap với dung lượng 1GB. Nếu bạn muốn thêm 2GB thay vì 1GB, hay thay thế giá trị 1GB thành 2GB.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×