Cài đặt LAMP đa phiên bản PHP trên Centos 8

Bài này hướng dẫn cài đặt LAMP lên server Centos 8 với nhiều phiên bản PHP.

Website 1 <=> PHP 5.6
Website 2 <=> PHP 7.1
Website 3 <=> PHP 8.0

Bước 1. Cài đặt Apache

1
2
3
dnf install httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Bước 2. Cài đặt MariaDB

1
2
3
dnf install mariadb-server
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Cấu hình bảo mật cho MariaDB

1
mysql_secure_installation

Bước 3. Cài đặt PHP

Truy cập vào website sau và làm theo hướng dẫn: https://rpms.remirepo.net/wizard/

Cài đặt PHP 8.0

1
2
3
4
dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
dnf install yum-utils
dnf install php80

Cài đặt extension cho php:

1
dnf install php80-php-xxx

Với xxx là tên của extension

Mẫu cài đặt extension cho Laravel:

1
dnf install php80-php-mysqlnd php80-php-mbstring php80-php-dom php80-php-curl php80-php-gd php80-php-zip php80-php-intl

Ở đây mình sẽ sử dụng php-fpm do đó mình sẽ cài thêm các bước sau:

1
dnf install php80-php-fpm

Cấu hình port 9080 cho PHP 8:

1
sed -i 's/:9000/:9080/' /etc/opt/remi/php80/php-fpm.d/www.conf

Khởi động PHP-FPM

1
2
systemctl start php80-php-fpm
systemctl enable php80-php-fpm

Cài đặt PHP 7.4

1
dnf install php74

Cài đặt extension cho php:

1
dnf install php74-php-xxx

Với xxx là tên của extension

Mẫu cài đặt extension cho Laravel:

1
dnf install php74-php-mysqlnd php74-php-mbstring php74-php-dom php74-php-curl php74-php-gd php74-php-zip php74-php-intl

Ở đây mình sẽ sử dụng php-fpm do đó mình sẽ cài thêm các bước sau:

1
dnf install php74-php-fpm

Cấu hình port 9074 cho PHP 7.4:

1
sed -i 's/:9000/:9074/' /etc/opt/remi/php74/php-fpm.d/www.conf

Khởi động PHP-FPM

1
2
systemctl start php74-php-fpm
systemctl enable php74-php-fpm

Khởi động lại Apache

1
systemctl restart httpd

Fix lỗi

  1. Lỗi SSL
1
Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Cách fix:

1
2
dnf install mod_ssl
systemctl restart httpd
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×